RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Centrum Usług Medycznych ESKULAP informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Medycznych ESKULAP Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 47, 58-105 Świdnica.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należ kontaktować się z inspektorem drogą elektroniczną na adres mailowy iod_ws@outlook.com lub pisemnie poprzez złożenie pisma w sekretariacie.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, tj. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 4.